Secretariaat REC Balein
Postbus 460
5240 AL Rosmalen

REC Balein is het expertisecentrum voor cluster 3 scholen in Noordoost Brabant

Criteria voor een cluster 3 indicatie

Om in aanmerking te komen voor een plaats in het speciaal onderwijs of voor een rugzak in het reguliere onderwijs, is een indicatie vereist. De Commissie voor Indicatiestelling beoordeelt op grond van landelijk vastgestelde criteria of een leerling/deelnemer daarvoor in aanmerking komt.

De drie hoofdcriteria voor alle clusters zijn:

  • de aard van stoornis/beperking van de leerling en
  • de onderwijsbeperking die de stoornis tot gevolg heeft en
  • het niet toereikend zijn van de zorg binnen het reguliere onderwijs

Deze drie hoofdcriteria zijn per cluster en per onderwijssoort nader uitgewerkt. Hieronder is dit voor cluster 3 schematisch weergegeven. NB. dit overzicht is uitsluitend bedoeld om een eerste inschatting te kunnen maken. 

Lichamelijke beperking of chronische ziekte (LG of LZ)

Hoofdcriterium Er is sprake van:
stoornis medische diagnose
onderwijsbeperking leerachterstand
ozeer geringe zelfredzaamheid
of  veelvuldig verzuim
ontoereikende zorgstructuur onvoldoende effect van de zorg

 Verstandelijke beperking (ZML)

Hoofdcriterium Er is sprake van:
stoornis

IQ lager dan 70
bij kinderen < 8 jr met IQ tussen 55-70:
een gediagnosticeerde bijkomende stoornis die het leren ernstig bemoeilijkt

onderwijsbeperking

bij IQ < 55:
hoeft niet te worden aangetoond
bij IQ tussen 55-70:
zeer geringe sociale redzaamheid
en zeer geringe vorderingen

ontoereikende zorgstructuur

bij IQ < 55:
hoeft niet te worden aangetoond
bij IQ tussen 55-70:
onvoldoende effect van de zorg

 Meervoudige beperking: lichamelijk en verstandelijk (LG-MG) 

Hoofdcriterium Er is sprake van:
stoornis

één of meerdere stoornissen die motorische beperkingen veroorzaken en leiden tot ernstige onderwijsbelemmeringen
en IQ lager dan 70

onderwijsbeperking

leerachterstand
of zeer geringe zelfredzaamheid
of structureel verzuim

ontoereikende zorgstructuur onvoldoende effect van de zorg

Meervoudige beperking: verstandelijk en medisch of gedragsmatig (ZML-MG)

Hoofdcriterium Er is sprake van:
stoornis

geschat IQ < 20
of
IQ tussen 20-35 met medische of gedragsproblemen

onderwijsbeperking

hoeft niet te worden aangetoond

ontoereikende zorgstructuur hoeft niet te worden aangetoond